Regulamin

Regulamin Konferencji

I. Postanowienia ogólne

 1.  XI edycja konferencji „Ogólnopolskie Warsztaty ze Statystyki i Analizy Danych”, zwana w dalszej części regulaminu Konferencją. Odbywa się w terminie 26-27 maja 2023 roku na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
 2. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 3.  Adres Organizatora: ul.Warszawska 24, 31-155  Kraków
 4.  Uczestnik, zgłaszając swój udział w konferencji poprzez wypełnienie formularza zapisowego poświadcza znajomość niniejszego regulaminu.
 5.  Regulamin dotyczy wszystkich osób biorących udział w Konferencji.
 6.  Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem http://wsad.edu.pl/.
 7.  Celem wydarzenia jest rozwój naukowy studentów i doktorantów, szerzenie oraz popularyzacja matematyki i jej zastosowań, a także promocja Krakowa oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na arenie ogólnopolskiej, co znacznie ułatwia nawiązanie współpracy z innymi uczelniami wyższymi w Polsce. Dzięki idei „studenci – studentom” przyświecającej Organizatorom Konferencji, uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, wyników badań i problemów naukowych.

II. Zasady uczestnictwa

 1.  Uczestnikami Konferencji są studenci i doktoranci kierunków: matematyka oraz matematyka stosowana i im pokrewnych, absolwenci oraz zaproszeni przez Organizatorów goście.
 2.  Absolwenci mogą brać bierny udział w Konferencji, tzn. nie mogą wygłaszać referatów.
 3.  W Konferencji mogą wziąć udział wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.
 4.  Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się poleceniom Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.
 5.  Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu oraz zakłócanie porządku publicznego upoważnia Organizatora do wykluczenia tej osoby z udziału w wydarzeniu.
 6.  Rejestracja na Wydarzenie odbywa się od 01.05.2023 do 22.05.2023. W przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
 7.  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rejestracji na Wydarzenie.
 8.  Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. O niezakwalifikowaniu zgłoszenia, z przyczyn merytorycznych bądź formalnych, zainteresowana osoba zostanie poinformowana odrębnie drogą elektroniczną.
 9.  Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
 10.  Uczestnictwo w Konferencji może mieć charakter czynny lub bierny.
 11.  Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana drogą mailową. Rezygnację należy przesłać na adres kontakt@wsad.wzgorzemoesa.pl
 12.  Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej w trakcie Wydarzenia.

III. Prelekcje

 1.  Warunkiem koniecznym, by wygłosić prelekcję w trakcie Konferencji, jest zgłoszenie autora oraz tematu referatu wraz z abstraktem, w terminie do 22 maja 2023 r. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 2.  Spośród zgłoszonych prelekcji organizatorzy do 23 maja 2023 wybiorą te, które zostaną zaprezentowane na Konferencji. Pozostałe trafią na listę rezerwową.
 3.  Przypadki, gdy Uczestnik nie dotrzyma powyższego terminu, będą rozważane indywidualnie.
 4.  W przypadku, gdy Prelegent zrezygnuje z możliwości przedstawienia prelekcji, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@wsad.wzgorzemoesa.pl.
 5.  W przypadku rezygnacji z chęci wygłaszania prelekcji Organizator zaprasza kolejną osobę z listy rezerwowej.
 6.  Dopuszczone do Konferencji referaty zostaną zakwalifikowane do Konkursu na najlepsze wystąpienie,  zwanego dalej Konkursem.
 7.  Dokonując zgłoszenia na Konferencję, Uczestnik akceptuje, że dokładna godzina jego referatu (wystąpienia) zostanie wyznaczona przez Organizatora bez możliwości dokonywania zmiany godziny wystąpienia przez Uczestnika. Obowiązkiem uczestnika jest być gotowym do wygłoszenia swojego referatu (wystąpienia) w toku trwania całej konferencji w ramach określonych przez Organizatora.

IV. Własność intelektualna

 1.  Prawa do tytułu i programu Konferencji, w tym strony internetowej, układu, logo, grafiki, zdjęć, plików audio i video wykorzystywanych do promocji Konferencji, przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2.  Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora lub osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3.  Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

V. Odpowiedzialność

 1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1.  niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika;
 2.  brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności;
 3.  poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą rejestracji;
 4.  poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator;
 5.  poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez
  Organizatora w wyniku zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu
  Organizator.
 1.  Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział
  w Konferencji.

VI. Postanowienia końcowe

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Konferencji.
 3.  Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Konferencji tylko, gdy wszyscy Uczestnicy przestrzegają Regulaminu oraz prawa polskiego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące wynikiem nieprzestrzegania postanowień oraz zarządzeń Organizatorów.
 4.  Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5.  Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7.  Zgodnie z Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mailowy, uczelnia, stopień studiów) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Konferencji oraz w ograniczonym zakresie (imię i nazwisko, adres e-mailowy, uczelnia, stopień studiów) do oficjalnego ogłoszenia laureatów Konkursu.
 1.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla nauki, tj. wystrzegania się zachowań opisanych jako guest-authorship, ghostwriting, plagiat, autoplagiat, jak również zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach finansowania i wsparcia badań (financial disclosure).
 2.  Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane zgodnie z dostępnymi środkami prawnymi.
 3.  Regulamin obowiązuje od dnia 27 maja 2023 r. do zakończenia Konferencji.
Kontakt

kontakt@wsad.pl